1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Trouwee.com wordt gesloten.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Trouwee.com.


2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Trouwee.com.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Trouwee.com niet bindend en niet van toepassing.


3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Trouwee.com gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Trouwee.com schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

Een aanbieding of offerte gedaan door Trouwee.com heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

Trouwee.com is ten alle tijden gemachtigd om een opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf van redenen.


4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Trouwee.com; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financi‘le rekening van Trouwee.com.

Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.


5. Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Trouwee.com kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang be‘indigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Trouwee.com niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Trouwee.com heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te be‘indigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Trouwee.com het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te be‘indigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.


6. Levering en leveringstijd

Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Trouwee.com zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.


7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

Trouwee.com is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.


8. Data/e-mailverkeer

Het data/e-mailverkeer (traffic) is overeenkomend met de hoeveelheid bij de verschillende pakketten zoals op de bestelpagina genoemd zijn. Wanneer een website exceptioneel verbruik vertoond zal de opdrachtgever worden gewaarschuwd door middel van een e-mail van Trouwee.com. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om een toeslag te betalen op de extra gebruikte hoeveelheid traffic. Indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Trouwee.com. Geeft de cli‘nt hieraan geen gehoor dan is Trouwee.com gerechtigd, zonder verdere melding, de overhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.


9. Prijzen

Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Trouwee.com heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te be‘indigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.


10. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Trouwee.com.

De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Trouwee.com het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf ge•ncasseerd.

Trouwee.com stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt er door Trouwee.com ˇˇn herinnering gestuurd per e-mail. In deze herinnering zal een nadere termijn van betaling worden vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Trouwee.com gemachtigd de website zonder nadere waarschuwing op suspend te plaatsen. Wanneer de opdrachtgever alsnog over gaat tot betaling zal de website weer geactiveerd worden wanneer er \ 12,50 voor de heractiveringskosten is bijgeschreven op de financi‘le rekening van Trouwee.com.

Wanneer de opdrachtgever ook na de herinnering in verzuim blijft zal Trouwee.com 2 maanden na het verstrijken van de laatst bekende betaaltermijn overgaan tot acties. De hierbij gemaakte kosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Tevens zal het bedrag verhoogt worden met de wettelijk geldende rente tot het moment dat het bedrag alsnog is voldaan.

Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Trouwee.com kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Trouwee.com een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden ge•ncasseerd of niet aan Trouwee.com is voldaan.

Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden ge•ncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Trouwee.com een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

Indien abusievelijk een hoger bedrag ge•ncasseerd wordt, dan dient Trouwee.com het teveel ge•ncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.


11. Intellectuele eigendomsrechten

Het is opdrachtgever toegestaan de op Trouwee.com site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Trouwee.com ter van enige aanspraak.


12. Eigendomsvoorbehoud

Het door Trouwee.com vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Trouwee.com.


13. Aansprakelijkheid

Trouwee.com is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Trouwee.com weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Trouwee.com kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Trouwee.com of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Trouwee.com. Wanneer er een storing optreed op de server waarbij een nieuwe server online geplaatst moet worden of een oude server restored moet worden waarbij alle domeinen zonder content terug geplaatst worden door Trouwee.com, moet de klant zelf zorgdragen voor het terugplaatsen van de content.

Wanneer een domeinnaam door softwarematige of hardwarematige storing niet bereikbaar is valt dit onder overmacht. De eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijd is nimmer te verhalen op Trouwee.com. Wel zal Trouwee.com, indien van toepassing, met een compensatie komen binnen het domein en webhosting pakket.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Trouwee.com slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Trouwee.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever vrijwaart Trouwee.com voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Trouwee.com.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Trouwee.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Trouwee.com is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Trouwee.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

De opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup van de content en mysql database zodat deze teruggeplaatst kan worden, door de opdrachtgever, na een eventuele storing. Trouwee.com is nimmer aansprakelijk wanneer de klant zelf hierin verzuimt en er een storing optreed.

Het gebruik van scripting (alle extenties) is toegestaan mits goed geconfigureerd. Trouwee.com is gerechtigd om bij constatering van overlast door scripting zoals een verkeerde configuratie of bij teveel proces, de domein op suspend te plaatsen zonder verdere vermelding naar de opdrachtgever toe. Wanneer Trouwee.com voor extra kosten geplaatst wordt door scripting van een domein, dan kunnen deze kosten verhaalt worden op de betreffende opdrachtgever.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Trouwee.com mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Trouwee.com. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Trouwee.com als gevolg daarvan lijdt.


14. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


15. Buitengebruikstelling

Trouwee.com heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Trouwee.com niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Trouwee.com zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Trouwee.com kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.


16. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Trouwee.com vervalt.

Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.


17. Wijziging van de voorwaarden

Trouwee.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Trouwee.com en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.